Materijali

Pristup materijalima omogućen je upisanim polaznicima e-škole.

Polaznik može pristupiti materijalima samo onih predmeta ili paketa za koje je upisao pripremu.

O sadržajima materijala koji su potrebni polaznicima za pripreme državne mature odlučuje nastavnik.

Svi nastavni materijali prilagođeni su ispitima državne mature u godini kojoj polaznik upisuje pripremu.

Popis predmeta kojima pojedini polaznik ima pristup pojavit će se nakon logiranja.